Pripojenie stráženého objektu na PCO je jedným z najlepších a najčastejšie využívaných riešení pri ochrane majetku. Úroveň ochrany je v porovnaní s fyzickou ochranou (strážnik) porovnateľná, pričom si vyžaduje neporovnateľne menšie náklady. Princíp fungovania systému je jednoduchý: Strážený objekt musí byť vybavený elektronickým poplachovým systémom, ktorý v prípade vlámania odošle poplachovú správu na dispečing bezpečnostnej služby. Operátor po prijatí tejto správy okamžite vyšle zásahovú jednotku, ktorá vykoná kontrolu objektu, prípadne i zásah proti narušiteľovi. Účinnosť celého systému ochrany je závislá od rýchlosti dojazdu zásahového vozidla na chránený objekt a od spoľahlivosti technického zabezpečenia tohto systému (zálohovanie zariadení, predvídateľnosť a spoľahlivosť konania pracovníkov pod.). Tomuto kritériu podriaďujeme každý prvok systému, každé technické riešenie i konanie našich pracovníkov.

Dlhoročné skúsenosti nás priviedli k poznaniu, že ak chceme poskytovať spoľahlivé služby, celý proces musí byť pod našou kontrolou. Z tohto dôvodu pre svojich klientov sami zrealizujeme návrh a montáž poplachového systému, zabezpečený objekt pripojíme vhodným spôsobom (najlepšie vlastným rádiovým kanálom) na náš dispečing /PCO/ a rovnako i zásah vykonáme vlastnou výjazdovou skupinou. V duchu filozofie: jeden dodávateľ, jedno riešenie, jedna zodpovednosť. Klient platí mesačný paušál, v ktorom je zahrnutý neustály dohľad nad chráneným objektom včítane výjazdov na poplachy. Mesačný paušál zahŕňa i prístup do internetovej aplikácie, prostredníctvom ktorej má klient nepretržite prehľad o dianí v objekte. Poplatok za pripojenie objektu neúčtujeme.