Napriek silnému prenikaniu techniky do bezpečnostných služieb stále nie je možné vylúčiť z tejto činnosti človeka, a to najmä pri strážení voľne uloženého majetku, pri kontrole vstupu a výstupu osôb a motorových vozidiel z objektu, pri kontrole uzamknutia objektov, neporušenosti mechanickej ochrany a podobne. V oblasti fyzickej ochrany dokážeme našim zákazníkom ponúknuť rôznu úroveň služby, ktorú stanovíme podľa charakteru chráneného objektu a miery rizika jeho napadnutia. Pri menších objektoch s nižším rizikom napadnutia je pracovník bezpečnostnej služby vybavený bežnými bezpečnostnými prostriedkami. Počas služby vykonáva hlavne evidenciu pohybu osôb a motorových vozidiel, po pracovnej dobe skontroluje a uzamkne objekt a v nočných hodinách vykonáva priebežne kontrolu areálu. Pre objekty s vyšším rizikom je potrebné pracovníka vybaviť účinnejšími bezpečnostnými prostriedkami. Sú to  napríklad strelné zbrane, rôzne moderné technické vybavenie, prípadne pes.

Základnou súčasťou technického vybavenia pri výkone strážnej služby je tzv. obchôdzkový systém, ktorý podrobne sleduje vykonávanie obchôdzok strážnika v stráženom objekte. Systém je spojený s pultom centrálnej ochrany a poskytne dispečerovi informáciu v prípade, že strážnik výkon obchôdzky zanedbal ale i v prípade, že strážnik potrebuje okamžitú pomoc.

V rozľahlejších alebo neprehľadných objektoch inštalujeme pre potreby strážnej služby kamerový systém, ktorý podstatne zvyšuje úroveň ochrany. Ak to charakter objektu vyžaduje, pripojí sa kamerový systém na internet, čo umožní nášmu dispečingu s nepretržitou službou vzdialenú on-line kontrolu objektu. Videosystém so záznamom má silný preventívny účinok a značný vplyv aj na pracovnú disciplínu zamestnancov, pracujúcich v chránenom objekte.

Každý objekt je osobitý, preto je potrebné na začiatku vykonať jeho analýzu, určiť mieru hroziaceho rizika, vziať do úvahy požiadavky zákazníka a navrhnúť vhodnú kombináciu bezpečnostno-technických prostriedkov tak, aby sme požiadavku zákazníka splnili, no zároveň dodržali naše kritériá na kvalitu služby.