Poplachové systémy sú elektronické zariadenia, ktoré signalizujú vniknutie cudzej osoby do chráneného priestoru. Súčasťou týchto systémov je súbor detekčných prvkov, ako napríklad detektor pohybu osoby, rozbitia skla, otvorenia dverí a pod., z ktorých informácie sú sústredené do zabezpečovacej ústredne, ktorá po ich vyhodnotení spustí poplach. Signalizačné a komunikačné prvky signalizujú poplachový stav zvukom priamo v chránenom objekte, prípadne vykonajú prenos poplachovej správy bezpečnostnej službe alebo majiteľovi. Tieto systémy sú vybavené záložným zdrojom energie a okruhom vlastnej ochrany. V súčasnosti je možné inštalovať poplachový systém aj bez narušenia interiéru (t.j. bez káblov), kedy sú jednotlivé prvky systému napájané z batérií a komunikujú medzi sebou bezdrôtovým spôsobom.